نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  پی جویی به روش اکتشاف ژئوشیمیایی 25000:1 در محدوده اکتشافی باغین
...
تاریخ نشر : مرداد 1388
  گزارش پى جويى به روش اکتشافات ژئوشيميايى 1:25000 در محدوده سلفچگانII
...
تاریخ نشر : بهمن 1387
  معرفى روش‌ها براى پيشرفت کاربرد ژئوشيمى در اکتشافات مواد معدنى در ايران
...
تاریخ نشر : آذر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه مريوان
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  پروژه پتاس سنگى ايلجاق
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه شرق تويسرکان
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميايي1:100.000 ورقه داورزن
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميايي1:100.000 ورقه فرومد
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه ورچه
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه ساغند
...
تاریخ نشر : مهر 1386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11