نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشافات ژئوشيميايی تفصيلی طلا در منطقه پوسيده
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه بانه
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيمي1:100.000 برگه شاهکوه
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى ورقه يکصد هزار چاپان جلد 1
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک در محدوده چهارگوش اردبيل
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى در ناحيه اسفوردى
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش بررسى هاى اکتشافات سيستماتيک ناحيه اى در زون بافق-پشت بادام
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه يکصد هزار آمل
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى - کانى سنگين در ورقه يکصد هزار سردشت
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  پروژه اکتشاف سيستماتيک درکمربند اروميه دختر
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12