نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش مدل سازى اکتشافات سيستماتيک در کمربند ولکانيکى اورميه دختر
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائى 1:100.000 نگيسان
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  طرح پتانسيل پلى متال تفتان تفتان در منطقه خارستان
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  طرح اکتشاف مقدماتى سيليجرد جلد اول
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  نقشه پيش بينى ژئوشيميايى فلززائى برگه 1:100000 سرخشاد
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  نقشه پيش بينى ژئوشيميايى فلززائى برگه 1:100000 تاکستان
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  نقشه پيش بينى ژئوشيميايى فلززائى برگه 1:100000 ورزقان (شمال غرب اهر)
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى ورقه يکصد هزارساوه
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى ورقه يکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگين)
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى قلع در ناحيه شاهکوه(شمال دره حبيثى) جنوب بيرجند - شرق ايران
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12