نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش انجام عمليات پيجوئى و اکتشافات ژئوشيميائى شرق تويسرکان
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشاف ژئوشيميائى مقدماتى در منطقه سه هزار تنکابن
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى، کانيهاى سنگين و بررسى نواحى ناهنجار در ورقه يکصد هزار ورچه
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش مطالعات ژئوشيميائى و اکتشاف نيمه تفضيلى مس على آباد موسوى (زنجان)
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  مطالعات زمين شناسى و اکتشافات ژئوشيميائى کانيهاى بر در شهرستان ماهنشان
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک ورقه يکصد هزار آق دربند
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائى سيستماتيک در محدوده ورقه يکصد هزار آبريز
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  اکتشافات ژئوشيميائى - کانى سنگين در ورقه يکصد هزار مهاباد
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش اکتشافات ژئوشيميايى – کانى سنگين داوران
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  طرح تلفيق لايه هاى اطلاعاتى پايه و معرفى مناطق اميد بخش معدنى زوزن
...
تاریخ نشر : تیر 1386
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12