فایل قابل نسخه برداری : 2017-02-28_12.58.57_Kerver Exploration Report 20000@IranGSI.pdf
نام نویسنده : بهروز برنا
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : ﮔﺰارش زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺲ
شرح مختصر :
ﮔﺰارش زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺲ
در ﻣﻨﻄﻘه ﮐﺮور زون ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز( ﻣﻘﯿﺎس ١:٢٠،٠٠٠ )
شرح کامل:
ﭼﮑﯿﺪه 
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﯿﺶ از ١٠٠ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺪود ٣۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﯿﺮﻓﺖ و در داﻣﻨﮫ ﮐﻮه ﺷﺎه ﻌﻠﻤﺪار    )ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻞ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز( ﻗﺮار دارد. ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ آن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ٣١٠٠ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ آن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ١٢۵٠ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫ دارای راه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﻣﻨﻄﻘﮫ، راه ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد – ﮔﻤﺮﮔﺎن – اﻣﺠﺰ – ده ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﺸﯿﻦ، ﺑﺎ روﺳﺘﺎھﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﯿﮕﺮدد. 
از دﯾﺪﮔﺎه زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در زون اروﻣﯿﮫ –دﺧﺘﺮ و در ورﻗﮫ ١:١٠٠٠٠٠ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز ﻗﺮار دارد. واﺣﺪھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻧﻘﺸﮫ ١:٢٠٠٠٠، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺳﻨﮓ ھﺎی آذرﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻓﺎزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در داﺧﻞ ھﻢ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺳﻨﮕﮭﺎی ﭘﯿﺮوﮐﻼﺳﺘﯿﮏ اﺋﻮﺳﻦ و ﺳﻨﮓ ھﺎی وﻟﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎی آذرﯾﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﮭﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. واﺣﺪھﺎی ﺳﻨﮕﻲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ھﺎی ﭘﯿﺮوﮐﻼﺳﺘﯿﮏ )ﭘﯿﺮوﮐﻼﺳﺘﯿﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﮫ ھﺎی آھﮑﻲ، ﭘﯿﺮوﮐﻼﺳﺘﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺪازه ھﺎی آﻧﺪزﯾﺘﻲ( ، وﻟﮑﺎﻧﯿﮏ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺋﻮﺳﻦ ﮐﮫ اﮐﺜﺮا آﻟﺘﺮه  ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ آﻟﮑﺎﻟﻦ، ﺳﯿﻨﯿﺖ، ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از داﯾﮏ ھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﮭﺎی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﮭﺎی آرژﯾﻠﯿﮏ، ﭘﺘﺎﺳﯿﮏ، ﭘﯿﺮوﭘﻠﺘﯿﮏ، ﺳﯿﻠﯿﺴﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ. درﻣﯿﺎن زوﻧﮭﺎی آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻓﻮق ﮐﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ھﺎﯾﻲ از ﻣﺲ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﮔﮫ و رﮔﭽﮫ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺲ، وﺟﻮد ﺳﺮﺑﺎره ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﻲ و وﺳﻌﺖ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﮭﺎ، ھﻤﮕﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﮫ زاﯾﻲ و اھﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ دارد ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎﻧﮫ زاﯾﻲ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﺤﺪوده ﮐﺮور و ﺑﺎغ ﮔﻼن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻣﺤﺪوده دارای وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود ۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﮫ زاﯾﻲ ﻣﺲ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.