فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_10.36.14_Qaranein.pdf
نام نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻼ در ﻣﻨﻄﻘه ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ
شرح مختصر :
ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻼ در ﻣﻨﻄﻘه ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ
شرح کامل:
ﻣﺤﺪوده اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ٩/٣۴۵ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﺒﻼ دو ﺑﺎر )ﻓﺎز اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻧﺎﺣﯿﮫای در ﻣﻘﯿﺎس ١/١٠٠٠٠٠ و ﻓﺎز اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﻣﻘﯿﺎس ١/٢٠٠٠٠(  زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو ﻓﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۴ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه اﻛﺘﺸﺎف ﻃﻼی ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ٣٠٠٠ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای ﻃﻼ و ﭘﺎراژﻧﺰھﺎی ﻃﻼ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٣ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ٨٠٠ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺮاﻧﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎری و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺷﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﮫ از ٣٠٠٠ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ٢٠٠٠ ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻓﺎز اول از ﺷﺒﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ )١٠٠٠ﻧﻤﻮﻧﮫ( در ﻣﺤﻞ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲھﺎی ﻓﺎز اول و ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﮫھﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد. 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﺠﺪد آﻧﮭﺎ، ﻧﻘﺸﮫ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ١/۵٠٠٠ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﺤﺪوده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﻛﯿﭗ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ اﻋﺰام و ٢٠٠٠ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ زرآزﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.