فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_10.42.33_Kashan 100.pdf
نام نویسنده : حسین ﻫﻤﺘﯿﺎن ﻧﺴﺘﺮن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ زاده، ﺑﻬﺰاد ﺑﺮاﺗﯽ
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشان
شرح مختصر :
اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشان
شرح کامل:
ﭼﮑﯿﺪه
ورﻗﻪ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰارم ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 2500 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در زون ﺳﺎﺧﺘﺎری اروﻣﯿﻪ-دﺧﺘﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺶ ﺧﺎوری آن ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﻓﺸﺎری ﻓﯿﻦ ﻣﺤـﺪود  
ﻣﯽﮔﺮدد، ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، اﯾﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺴﻞ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪه ﻣﯿـﺎن دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎری     اروﻣﯿﻪ-دﺧﺘﺮ و اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﻮﯾـﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ   
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ورﻗﻪ دارد.  ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﻔﻮذی ورﻗﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮده ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺘﯽ، ﺗﻮﻧﺎﻟﯿﺘﯽ و ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺰدﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﻗﻤﺼﺮ، ﻗﻬﺮود و ﺗﻮده ﻣﺎرﻓﯿﻮن در ﺟﻨﻮب ﻧﺸﻠﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﻮﺳﻦ زﯾﺮﯾﻦ را ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎورﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺰد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮرﯾﻦ در ﺗﺎﻗﺪﯾﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮی  ﺟﻨﻮب ﺧﺎوری ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 10 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺧﺎور دره ﻗﻬﺮود  ﺟﻮﯾﻨﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه 
اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ آن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺎوﻟﮑﺎﻧﯿﮑﻬﺎی آﻧﺪزﯾﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﯽ آﻧﺪزﯾﺖ، اﺳﭙﻠﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﺛﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺼﻮرت 
ﺗﻈﺎﻫﺮ رﮔﻪ  رﮔﭽﻪ و ﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎی ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﺴﯿﺖ( اﺳﺖ، رﮔﻪ و رﮔﭽﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﯿﻬﺎی ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﺴﯿﺖ، آﻣﻔﯿﺒﻮل و ﻏﯿﺮه ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮف و ﺷﯿﺴﺘﻮزﯾﺘﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.