فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_10.47.07_Bayanchoob.pdf
نام نویسنده : محمد تقی کره ای
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوب
شرح مختصر :
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوب