فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_10.53.48_Khoy-Oshnaviyeh systematic Exploration Studies.pdf
نام نویسنده : محمد تقی کره ای
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون خوی-اشنویه
شرح مختصر :
گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون خوی-اشنویه با استفاده از پردازش، تلفیق و مدل سازی اطلاعات زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی و نشانه های معدنی در محیط GIS
شرح کامل:

گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون خوی-اشنویه با استفاده از پردازش، تلفیق و مدل سازی اطلاعات زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی و نشانه های معدنی در محیط GIS