فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_11.06.34_Chalous - Gorgan.pdf
نام نویسنده : محمد تقی کره ای
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان
شرح مختصر :
گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازی، اطلاعات زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی ونشانه های معدنی در محیط GIS
شرح کامل:

گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازی، اطلاعات زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی ونشانه های معدنی در محیط GIS