فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_11.11.00_Sabzevaran.pdf
نام نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم سبزواران
شرح مختصر :
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم سبزواران