گروه اکتشافات ژئوشیمیایی از بزرگترین وفعالترین گروههای مدیریت خدمات اکتشاف-  معاونت اکتشاف وسازمان می باشد .فعالیتهای این گروه بطور عملی همزمان با شروع بکار سازمان در اویل دهه چهل آغاز گردید. در ابتدا بیشتر کارهای گروه در ارتباط با پروژه های ارجاعی- موضوعی وعملیات اکتشافی ومعدنی مدنظر بوده است. که مربوط به کارهای انجام شده توسط گروه در طی چهار دهه همکاری با یوگوسلاوها (سالهای 48 الی 50) و پروژه شرق ایران ومرکز ایران در سالهای (56-51) می باشد وسرانجام طرح اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی ورقه های یکصدهزار جهت پوشش کامل پهنه ایران زمان برنامه بعدی گروه بوده ودردستور کار قرار گرفت که با چهار گوش زنجان (شامل 6 ورقه یکصدهزار در سال 59) آغاز شد.

درراستای برنامه های پنج ساله توسعه وجهت سرعت بخشی در عین دقت نظر برخی ورقه های یکصدهزار با همکاری چینی ها و و چکها والباقی توسط گروه اکتشافات ژئوشیمیایی مورد بررسی ژئوشیمیایی قرار گرفتند و از همکاری برخی طرح‌ها شرکت های مشاور داخلی نیز در چهارچوب سیاستهای سازمان بهره‌مند گشته ایم. با نگاهی به سال های اوایل دهه 80 و تجهیز بیشتر گروه به نیروهای کارشناسی کار آمد وطی نمودن دوره های آموزشی مورد نیاز وتهیه برخی وسایل سخت افزاری ونرم افزاری تفاوت قابل توجهی کمی و کیفی در ارائه گزارشات و نقشه های یکصد هزار ژئوشیمیایی بوجود آمد، که از آنجمله می توان به ارائه14 گزارش ونقشه یکصد هزار ژئوشیمیایی زون خوی- اشنویه طی سال 80، انجام عملیات بررسی صحرائی 12 ورقه و ارائه 4گزارش ونقشه طی سال 81 ، انجام بررسی های صحرائی 12 ورقه و ارائه 19 گزارش و نقشه یکصدهزار ژئوشیمیایی و اتمام مرحله نیمه تفصیلی مونازیت مروست یزد و طلای مسجد داغی جلفا در سال 82 ، انجام عملیات صحرائی برداشت نمونه 12 ورقه وبرنامه ریزی برای ارائه 19 گزارش ژئوشیمیایی برای سال 83 که تا کنون نیمی از آنها به اتمام رسیده والباقی تا پایان سال به انجام می رسد اشاره نمود. در واقع در طی چهار سال اخیر 56 گزارش یکصدهزار ارائه شده که با توجه به آمار حدود 70% کل گزارشات ارائه شده گروه را شامل می شود. شایان ذکر است که در طی همین مدت بررسیهای ژئوشیمی زیست محیطی در برخی مناطق شمال- غرب وجنوب کشور نیز انجام گرفته وهم اکنون تحت عنوان بررسیهای ژئوشیمیایی زیست محیطی ورقه های یکصدهزار، ورقه یکصدهزار تهران در دست اقدام ومطالعه می باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که پهنه ایران زمین را 685 ورقه کامل و برخی ناکامل یکصد هزار(هر ورقه به مساحت 2500کیلومتر مربع)پوشش می دهد(تعدادی از ورقه های مرزی-آبی و خاکی ناکامل هستند). از تعداد 685 ورقه،‌225 ورقه به علت قرار گرفتن در زون زاگرس،‌کپه داغ،‌مناطق کویری و ساحلی در حال حاضر غیر قابل کار فرض شده(هر چند از نظر کانسارهای رسوبی و پلاسری بهتر است بعدها مورد توجه قرار گیرند)،‌از تعداد 460ورقه باقیمانده،‌88 ورقه در پروژه شرق ایران،‌14 ورقه درپروژه مرکز ایران(با همکاری گروه ژئوشیمی)، 30 ورقه شرکت توسعه علوم زمین(برخی با همکاری گروه ژئوشیمی)،33 ورقه طرح اکتشاف سراسری،‌26 ورقه پروژه چینی ها(با همکاری گروه ژئوشیمی)، 30 ورقه پروژه چکها(با همکاری گروه ژئوشیمی)،‌21 ورقه توسط ادارات کل،15 ورقه طرح سیستان،‌53ورقه شرکتهای مشاور(3/2 با نظارت گروه ژئوشیمی)، 10ورقه طرح پی جویی و 86 ورقه توسط گروه اکتشافات ژئوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته اند که در مجموع تعداد ورقه های کار شده تاکنون 405 ورقه می باشد و حدود 55 ورقه نیز برای سالهای آینده در نظر گرفته شده است.  همچنان که ملاحظه گردید گروه اکتشافات ژئوشیمیایی تقریبا 20درصد کل اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه های یکصد هزار را به تنهایی انجام داده و حدود 20% را نیز با همکاری و نظارت و به طور غیر مستقیم درانجام آن نقش داشته است به بیان دیگر در حدود 40% ورقه های یکصدهزار ژئوشیمیایی به طور مستقیم و غیر مستقیم زیر پوشش قرار گرفته است که بسیار قابل توجه می باشد و نشان از تلاش و سعی وافر گروه به عنوان متولی اصلی اکتشافات ژئوشیمیایی سازمان و کشور دارد.