نام و نام خانوادگی :  حسن باستانی

سمت :  مدیر گروه

مدرک : کارشناسی معدن

 

نام و نام خانوادگی :  فرنوش فرجندی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  ندا سلطانی

سمت :  کارشناس 

مدرک : کارشناسی زمین شناسی

 

نام و نام خانوادگی :  سیمین دخت یونسی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  حسن سبحانی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  حمیدرضا ایزدی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  عبدالسمیع سعیدی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

 

نام و نام خانوادگی :  بهنام شمسی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  سیدمحمدامین زواره طباطبایی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  ابراهیم علی اقدم کسیانی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد رسوب شناسی

 

نام و نام خانوادگی :  حجت الله معتمدی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  فرزاد شامی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی :  محمد حسینی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی :  آناهیتا منصوری جوزانی

سمت :  کارشناس

مدرک : کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی :  جعفر محسنیان

سمت :  تکنسین

مدرک : دیپلم

 

نام و نام خانوادگی :  مجید محسنی زاده

سمت :  تکنسین

مدرک : دیپلم

 

نام و نام خانوادگی :  اکرم سجادیان

سمت : مسئول امور تایپ

مدرک : دیپلم