توانمندیهای آموزشی گروه ژئوشیمی

  1. برداشت نمونه های ژئوشیمی، کانی سنگین، لیتوژئوشیمی، بیوژئوشیمی و ژئوبوتانی
  2. برداشت نمونه های ژئوشیمی به روش بلگ
  3. داده پردازی و تحلیل آماری داده های ژئوشیمی و کانی سنگین
  4. مطالعه نمونه های کانی سنگین
  5. تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100،000 و 1:25،000
  6. تهیه نقشه های لیتوژئوشیمیایی در مقیاس 1:5000
  7. آموزش نرم افزار SPSS در زمینه داده پردازی و تحلیل نمونه های ژئوشیمیایی