گروه اکتشافات ژئوشیمیایی از بزرگترین وفعالترین گروههای مدیریت خدمات اکتشاف- معاونت اکتشاف وسازمان می باشد .فعالیتهای این گروه بطور عملی همزمان با شروع بکار سازمان در اویل دهه چهل آغاز گردید. در ابتدا بیشتر کارهای گروه در ارتباط با پروژه های ارجاعی- موضوعی وعملیات اکتشافی ومعدنی مدنظر بوده است. که مربوط به کارهای انجام شده توسط گروه در طی چهار دهه همکاری با یوگوسلاوها (سالهای 48 الی 50) و پروژه شرق ایران ومرکز ایران در سالهای (56-51) می باشد وسرانجام طرح اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی ورقه های یکصدهزار جهت پوشش کامل پهنه ایران زمان برنامه بعدی گروه بوده ودردستور کار قرار گرفت که با چهار گوش زنجان (شامل 6 ورقه یکصدهزار در سال 59) آغاز شد