سوال مطرح شده :
موضوع :  در ژئوشيمى تحرک عناصر چگونه است؟
توضیحات :  در ژئوشيمى تحرک عناصر چگونه است؟
نام کاربر :  مهرانه
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:19
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضیحات :  تحرک عناصر، تغييرات شيميايى سنگ را که معمولاً ناشى از واکنش باسيال است، توصيف مى کند. معمولاً تحرک عناصر در طول هوازدگى، دياژنز، دگرگونى و يا در طول واکنش با يک سيال گرمابى صورت مى گيرد. در سنگ هاى دگرگونى تحرک عناصر ممکن است در نتيجه انتشار در حالت جامد وتشکيل مذاب رخ دهد. البته در ژئوشيمى در مورد تحرک عناصر اصلى توسط سه عامل عمده کنترل مى شود: پايدارى و ترکيب کانى ها در سنگ دگرسان نشده پايدارى وترکيب کانيها در محصول دگرسانى وترکيب، حرارت وحجم فاز سيال، تحرک عناصر ممکن است از فاز کانى شناسى وتغييرات ترکيب شيميائى که در يک سنگ در اثر دگرگونى يا فعاليت گرمابى صورت مى گيرد و نيز از حضور مجموعه کانيايى در رگه هاى همراه آشکار شود.
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:27
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image