سوال مطرح شده :
موضوع :  کاربرد ايزوتوپ در حل مشکلات موجود در زمينه منشا کانسارها چيست؟
توضیحات :  کاربرد ايزوتوپ در حل مشکلات موجود در زمينه منشا کانسارها چيست؟
نام کاربر :  رحمتى اعلا
تاریخ درج :  دوشنبه 26 شهریور 1386  2:10
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ايزوتوپ
توضیحات :  در مورد منشاء و نحوه تشکيل کانسارهاى مس پورفيرى دو نظريه متفاوت مطرح شده است. براساس نظريه اول، ذخاير مس پورفيرى منشاء ماگمايى دارد و همراه با سنگهاى حدواسط کالک آلکالن تشکيل مى شوند. براساس نظريه دوم مس موجود در ذخيره، منشاء‌ ماگمائى ندارد بلکه ضمن نفوذ ماگما وتشکيل چرخه آبگرم از سنگ هاى اطراف شسته مى شود ودر نقطه خاص تمرکز مى يابد .نظر به اين که درمراحل اکتشاف هر کانسار ازمدلهاى مختلف ازجمله ژنز و نحوه تشکيل آنها استفاده مى شود، لذا دو نظريه متناقض فوق در مرحله انتخاب محل اکتشاف موجب بروز اشکال مى شده است. طبق نظريه اول، توده هاى نفوذى کالک آلکالن حدواسط که در رژيم تکتونيکى زون فرورانش تشکيل مى شوند داراى پتانسيل اکتشافى هستند. در صورتى که بر اساس نظريه دوم ابتدا بايد نقاطى که داراى سنگ هاى باميزان مس بالا هستند مشخص شوند، سپس محلهايى که در آن توده هاى نفوذى قرار دارند و داراى پتانسيل اکتشافى هستند شناخته گردند. مطالعه در زمينه ايزوتوپهاى پايدار موجب شده است تا نظريه اول غالب و مورد قبول واقع شود.
تاریخ درج :  دوشنبه 26 شهریور 1386  2:47
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image